Udryd dine sproglige dinosaurer
– brug nutidige synonymer

Oppustede udsagnsord og andre papirord er generelt ikke svære at forstå, men de får sproget – og dermed afsenderen – til at fremstå selvhøjtidelig, gammeldags og upersonlig. Og det ligger langt fra moderne værdier som god service og tilgængelig kommunikation i øjenhøjde.

  • Drop de stive, selvhøjtidelige oppustede udsagnsord og papirord. Brug de naturlige, nutidige og ofte kortere synonymer, som du ville bruge mundtligt.
SKRIV IKKE SKRIV HELLERE
Oppustede udsagnsord* Korte udsagnsord
Afholde Holde
Beliggende Ligger
Bibeholde Beholde
Indbetale Betale
Omhandle Handle om
Opstarte Starte op/begynde
Påbegynde Begynde (på)
Påpege Pege på
Forespørge Spørge
Tilsende Sende
* Oppustede udsagnsord: Udsagnsord med ekstra fyld/forstavelse, men uden ekstra betydning
SKRIV IKKE SKRIV HELLERE
Papirord Nutidige synonymer
Akter Bilag/materiale/dokumenter
Allokere Fordele, tildele
Anbringende Synspunkt/argument
Andrager, andragende Er/koster
Anføre Nævne
Angive Skrive
Angående Om
Anmode om Bede om
Anse/anså Vurdere/vurderede
Anvende Bruge
Begæring Anmodning/ønske
Beklageligvis Desværre
Bemyndiget til Må/kan
Benytte Bruge
Beror Findes/er/afhænger af
Besvarelse Svar
Dags dato eller d.d I dag
Dersom Hvis
Desangående Om
Eftersom Da/fordi
Eksekvere Udføre
Endvidere Også
Erholde
Erlægge Betale
Finde Synes
Finde sted Sker
Foranlediget Da/på grund af
Forefindes Er
Foreligger/forelå Er/var
Forespørgsel Spørgsmål/henvendelse
Forinden Inden/før
Forløbne Sidste
Fornøden Nødvendig
For så vidt Ofte; hvis
Forudsat Hvis
Følgelig Derfor
Give anledning til Betyde/medføre
Grundet På grund af
Hense til Tage hensyn til/I betragtning af
Hoslagt Vedlagt
Hvorfor Derfor
Hvorvidt Om
Idet Da
I fald Hvis
I henhold til Efter/som/ifølge
I tilfælde af Hvis
I medfør af Ifølge
Inden Før
Indeværende år I år
Indtræffe Ske
Konfirmere Bekræfte
Ligeledes Også
Med den begrundelse at Fordi
Med det formål at For at
Med henblik på For at
Medføre Indebære/betyde
Nærværende skrivelse Dette brev
Oppebære Modtage/få
Opstarte Starte/begynde
Primo/medio/ultimo I begyndelsen/i midten/i slutningen
På denne baggrund Derfor
Pågældende Han/hun/den/det/navn
rekvirere Få, bestille
Samt Og
Samtlige Alle
Skrivelse Brev
Såfremt Hvis
Således Så/derfor/sådan
Tillige Også
Tilsige Indkalde
Tilstille Sende
Tilvejebringe Skaffe
Undertegnede Vi/os/jeg/mig
Varetage Stå for
Vederlagsfrit Gratis
Vedkommende Han/hun/den …
Vedrørende Om
Vore/vor Vores
Yderligere Flere